Praktyki studenckie
Wpisał: Administrator   
16.02.2007.
Studenci kierunku fizyka techniczna są zobowiązani do odbycia dwóch 4 tygodniowych praktyk: praktyki kierunkowe po III roku studiów i praktyki dyplomowe po IV roku. Praktyki realizowane są na zasadzie porozumienia stron z podmiotami gospodarczymi lub instytucjami. Odbycie praktyk i pozytywne ich zaliczenie warunkuje pozytywne ukończenie studiów. Dziekan wyznacza opiekuna praktyk, którego zadaniem jest ścisła kontrola praktykantów.
 
Celem praktyki jest zapoznanie studentów z zastosowania sprzętu i  oprogramowania komputerowego do przeprowadzania pomiarów, sterowania procesami rejestracji danych oraz opracowywania wyników, zastosowania różnych metod i  technik pomiarowych opartych na wszechstronnym wykorzystaniu zjawisk fizycznych oraz obsługa oprzyrządowania elektronicznego służącego do przetwarzania danych pomiarowych. Ponadto zadaniem praktyk jest umożliwienie lepszego przygotowania do pracy w wybranej przez siebie dziedzinie poprzez kontakt studentów z podstawami technologii, problemami związanymi z wprowadzeniem norm ISO-9000, kontroli jakości i monitoringu w ochronie środowiska oraz analizy wyników pomiarów.
 
Odbycie praktyki student dokumentuje dziennikiem praktyk z dokładnym harmonogramem i stopniem jego realizacji oraz końcową oceną uzyskaną w zakładzie lub instytucji. Ocena praktyki stanowi integralną część końcowej oceny zaliczającej semestr i rok studiów.
Zmieniony ( 25.10.2011. )